Kanał Wyżej
ZASADY FUNKCJONOWANIA
Tresc
Zasady funkcjonowania w Przedszkolu nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole" w Warszawie:
1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
2. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
- Miasto Stołeczne Warszawa,
- rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu,
- przychody konta dochodów własnych.
3. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w Ustawie o Finansach Publicznych. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest "Plan dochodów i wydatków" na dany rok kalendarzowy zwany "Planem finansowym". W przedszkolu utworzony jest rachunek dochodów własnych, posiadający własny rachunek bankowy. Przedszkole może gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w Uchwałach Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Rada Miasta ustala źródła dochodów i ich przeznaczenie.
4. Przedszkole jest czynne 10,5 godziny dziennie w dni robocze. Godziny pracy przedszkola ustala się w każdym roku szkolnym z uwzględnieniem potrzeb rodziców. Godziny pracy określone są w arkuszu organizacji pracy przedszkola.
Godziny pracy przedszkola w roku szkolnym 2013/2014: 7.00-17.30
Godziny pracy poszczególnych oddziałów:
I: 8.00-16.00
II: 7.00-17.00
III: 8.00-15.30
IV: 8.00-17.30 
5. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane będą zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.
6. Swiadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
7. Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Stołeczne Warszawa wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego oraz zasady jej regulowania ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy.
8. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola na podstawie analizy kosztów żywienia w porozumieniu z Radą Rodziców. Nie może być ona wyższa , niż wskazana w aktualnie obowiązującej Uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy.
 
Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
ZASADY FUNKCJONOWANIA

Wersja standardowa